مهندس علی تقوی ؛ مدرّس امر به معروف و نهی از منکر

کارشناس علوم قرآن وحدیث (پژوهشگر و سخنران) حوزه تخصصی: امربه معروف ونهی از منکر

مهندس علی تقوی ؛ مدرّس امر به معروف و نهی از منکر

کارشناس علوم قرآن وحدیث (پژوهشگر و سخنران) حوزه تخصصی: امربه معروف ونهی از منکر

امام خمینی(ره)

امام خامنه ای

آیت الله نوری همدانی

آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله مجتبی تهرانی

آیت الله صافی گلپایگانی

آیت الله فاضل لنکرانی

آیت الله هاشمی شاهرودی

آیت الله سیستانی

آیت الله مصباح یزدی

آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی

آیت الله مظاهری

آیت الله وحید خراسانی

آیت الله موسوی اردبیلی

آیت الله علوی گرگانی

آیت الله شبیری زنجانی

آیت الله گرامی

آیت الله محمدعلی جاودان

آیت الله دوستی زنجانی

آیت الله میرسیدمحمد یثربی

آیت الله خویی

آیت الله محقق کابلی

آیت الله سید رضی شیرازی

آیت الله بطحایی

آیت الله رحیمی آزاد

آیت الله حائری شیرازی

آیت الله سیدمحمدسعید حکیم

آیت الله سیدمحمد موسوی حسینی زنجانی

آیت الله سیدکاظم نورمفیدی

آیت الله مبشر کاشانی

آیت الله دری نجف آبادی

آیت الله مهدی احدی

آیت الله سیدمحمدحسین فضل الله

آیت الله جناتی

آیت الله سیدکمال حیدری

آیت الله هادوی تهرانی

آیت الله سید عبدالله شیرازی

آیت الله محمدعلی تسخیری

آیت الله محسن اراکی

آیت الله محمد صادقی تهرانی

آیت الله مجتهد شبستری

آیت الله طبرسی

آیت الله غریفی

آیت الله مویدی قمی

آیت الله مرتضی تهرانی

آیت الله محمدباقر موحدی نجفی

آیت الله ابراهیم امینی

آیت الله محمدرضا ناصری

آیت الله سیدمحمد صادق روحانی

آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی

آیت الله سید علی اصغر دستغیب

آیت الله جوادی آملی

آیت الله سبحانی

آیت الله اراکی

آیت الله بیات زنجانی

آیت الله قرهی

آیت الله حق شناس

آیت الله ناصری

آیت الله حسن زاده آملی

آیت الله معرفت

آیت الله محمد شجاعی

آیت الله سیدان


*کد نوای وبلاگ امر به معروف *